Avis legal

OBJECTE

Aquest AVÍS LEGAL regula , en els seus termes i condicions l'ús del lloc web: www.balnearioblancafort.com (en endavant "el lloc web ") ,de la qual BLANCAFORT RESORT, S.L. és titular . des d'ara GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT .

El responsable del fitxer és BLANCAFORT RESORT , SL " GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT " inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona , Tom: 43691 , Foli 110 , Full B 435581 , inscripció 1 ª , amb Domicili social a : CARRER MINA N º 7 , 08530 - LA GARRIGA ( BARCELONA ) titular de la present web i contacte a l'adreça anteriorment esmentada, o bé al email : info@hotelblancafort.com

LEGISLACIÓ , TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 , de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic ( LSSICE ) , Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , pel qual es s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal ( RDLOPD ) i Llei Orgànica 15/99 , de 13 de desembre , sobre Protecció de Dades de caràcter Personal ( LOPD ) .

GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT guarda el dret de modificar les presents Condicions Generals mitjançant la publicació d'aquestes modificacions per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris , de manera anticipada .

En el cas que qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada , totalment o parcialment , nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç , subsistint les condicions generals en tota la resta , tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada , per no posada .

USUARIS

La utilització d'aquest lloc web i / o la seva navegació estableix la condició d'USUARI, i implica l'acceptació integra de cadascuna de les disposicions incloses en el present elaborades per GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT.Aquesta condició queda establerta en el mateix moment en què l'Usuari accedeix al web .

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de WWW.BALNEARIOBLANCAFORT.COM i s'obliga a mantenir fidelment actualitzada la informació que faciliti a GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , en cada moment , de forma que respongui en la seva situació real , essent l'USUARI el únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , i / o a tercers , per les quals haurà de respondre en exclusivitat . L'Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en aquest Lloc Web de conformitat amb les lleis vigents i en els termes i condicions generals i particulars establerts, així com dels serveis que ofereix GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , i no podrà emprar total i / o parcialment per :

1 . Cedir , transmetre , posar en coneixement de tercers no autoritzats el seu nom d'usuari i la contrasenya , havent de comunicar immediatament a GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT l'accés i / o usurpació d'identitat per part d'un usuari no autoritzat a aquesta informació.

2 . Manipular i fer ús en la xarxa de programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'aquest " lloc web

3 . Fomentar , promoure i / o realitzar activitats il · lícites , fraudulentes i / o incíviques o que impedeixin la correcta utilització de la pàgina web , de la xarxa i / o els seus recursos .

4 . Realitzar i / o promoure activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel · lectual i industrial o qualsevol altra norma de l' ordenament jurídic.

5 . Duplicar , reproduir , vendre o explotar un ús comercial i / o de qualsevol altra índole el contingut del aquest lloc web .

6 . Emetre , difondre i / o promoure continguts de caràcter racista , xenòfob , pornogràfic , d'apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans , o siguin contraris a la llei vigent.

L'Usuari es compromet a custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per al seu accés com a usuari registrat, atès que són de caràcter personal i confidencial , sent l'Usuari exclusivament responsable del seu ús per part de tercers .

GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte , inapropiat o il · lícit de la informació i / o contingut aparegut a la web de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT

Mitjançant la cumplimentació i enviament dels corresponents formularis d'aquest web , l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT . En cas que vostè inclogui en els formularis d'aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió , obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors .

La seva acceptació al present Avís Legal també suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT, pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent , en els termes que estableix la Llei 34/2002 , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic . En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@hotelblancafort.com , manifestant la seva voluntat .

GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT és lliure de limitar l'accés a les pàgines web , i als productes en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions , observacions , imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic .

GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT en aquest sentit , podrà establir , si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris , els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar a la xarxa continguts o opinions , considerats com racistes , xenòfobs , discriminatoris , pornogràfics , difamatoris o que , de qualsevol manera , fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il · lícits o nocius .

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , al seu departament de suggeriments , observacions , opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic , tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari , en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible , s'entén que autoritzen GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT per a la reproducció , distribució , exhibició , transmissió , retransmissió , emissió en qualsevol format , emmagatzematge en suports físics o lògics ( per exemple , disquets o disc dur d'ordinadors ) , digitalització , posada a disposició des de bases de dades pertanyents a GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , traducció , adaptació , arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions , opinions o comentaris , per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment .

Així mateix , s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït , i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions , opinions o comentaris , els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT.

D'acord amb el que assenyala el paràgraf anterior , GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT queda autoritzat igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions , opinions o comentaris , a fi d' adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web , sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

El lloc web de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , utilitza mètodes de control adequats , i tecnologia estàndard per millorar la seguretat , integritat , exhaustivitat , exactitud i protecció de les dades personals que té recopilats , i estableix les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos . Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament en atenció al compliment de la Normativa vigent .

GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT declina qualsevol responsabilitat en cas d'interrupcions o un mal funcionament dels serveis oferts en aquesta web , sigui quina sigui la causa. Així mateix , GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT no es fa responsable per caigudes de la xarxa , pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes , suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevol altre tipus . GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits , o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius , sense perjudici que GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT realitza els seus millors esforços per evitar aquests incidents.

GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( "links" ) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers . Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l' usuari . GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d'un vincle , ni es responsabilitza de cap pèrdua , reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle , o de la informació obtinguda a través d'ell , incloent altres vincles o webs , de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle , tant al connectar a la web de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa .

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL · LECTUAL

Els continguts prestats per GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT així com els continguts publicats a la xarxa a través de les seves pàgines web , són considerats " obra " en el sentit de la legislació sobre propietat intel · lectual pel que es troben protegits per lleis i convenis internacionals. .
 
Mitjançant l'adquisició d' un producte o servei , GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , no confereix a l'adquirent i / o usuari cap dret d'alteració , explotació , reproducció , distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , tots aquests drets . Per tant queda expressament prohibida qualsevol forma de reproducció , distribució , comunicació pública , transformació , posada a disposició i , en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació , emissió en qualsevol forma , emmagatzematge en suports físics o lògics ( per exemple , disquets o disc dur d'ordinadors ) , digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT , així com la seva traducció , adaptació , arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions , imatges , formes , índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts , en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació en matèria de Propietat intel · lectual , industrial o de protecció de la imatge sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT . La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il · lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal .

En conseqüència , tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment , dissenys , textos , gràfics , logotips , icones , botons , programari, noms comercials , marques , dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites .

La propietat i gestió de www.balnearioblancafort.com , correspon a GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT . Cap material d'aquesta web o de qualsevol altre lloc la propietat , gestió , llicència o control correspongui a GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT i / oa tercers pot ser copiat , reproduït , reeditat , carregat o publicat a la xarxa , ni transmès o distribuït de cap manera i s'ha de mantenir intacta la informació del copyright i dels drets de propietat . La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altre fi suposa una violació dels drets de copyright i de la propietat intel · lectual de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT A efectes d'aquest Acord, queda prohibit l'ús d'aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d'ordinadors connectats en xarxa .

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics , lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament , amb o sense lucre , de tots i cadascun dels continguts , formes , índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web , o de l'esforç dut a terme per GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT per al seu funcionament .

En concret , queda prohibit tot link , hyperlink , framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT sense el consentiment previ , exprés i per escrit de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel · lectual de GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes

GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades .

GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT és lliure de limitar l'accés a les pàgines web , i als productes en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions , observacions , imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic .

GRAN HOTEL BALNEARI BLANCAFORT en aquest sentit , podrà establir , si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris , els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar a la xarxa continguts o opinions , considerats com racistes , xenòfobs , discriminatoris , pornogràfics , difamatoris o que , de qualsevol manera , fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il · lícits o nocius .

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Hi ha una política específica sobre protecció de dades , en aquest lloc web : veure Política de Protecció de Dades.

POLÍTICA DE COOKIES

Hi ha una política específica sobre protecció de dades referent a COOKIES , en aquest lloc web : veure Política de Galetes.

LLEI I JURISDICCIÓ

Els presents termes i condicions es regeixen per la Legislació espanyola , sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la seva interpretació , aplicació i / o incompliment .